•   QNAP TVS-1282T3-i7-32G  

  Urządzenie wielofunkcyjne, pracuje jako serwer, rejestrator (dla kamer IP), wirtualizator, archiwum oraz posiada wiele dodatkowych funkcji. Polecany dla małego biznesu.

 •   Switch Cisco Small Business   

  Seria switchy Cisco SmallBusiness jest stosunkowo niedroga i oferuje bardzo dobre parametry przesyłu i bezpieczeństwa. Polecana do małych i średnich firm, które cenią sobie niezawodność..

 •   Serwery RACK  

  Rozwiązania o dużej mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej głównie pod wirtualizację, podobnie jak w Centrach Danych. .

 •   Serwery Tower i Microserwery  

  Tam, gdzie nie ma miejsca na klimatyzowane pomieszczenie dla serwerów stosuje się rozwiązania ergonomiczne, małe i ciche..

 •   Roaming WiFi to już standard  

  Jeden SSID dla wielu lokalizacji i autoryzacja z pojedynczego kontrolera to wygoda i prostota w użyciu

PROGrak sp. z o.o.

W zależności od potrzeb i wymagań firm sugerujemy rozwiązania optymalne dla zadań, które mają być realizowane. Microservery stosuje się najczęściej tam, gdzie nie ma potrzeby dużych mocy obliczeniowych a przestrzeń dyskowa jest stosunkowo mała. Serwery Desktop posiadają dużo większe możliwości obliczeniowe i przestrzeń dyskową. Serwery RACK to rozwiązania wymagające dodatkowego chłodzenia i szaf RACK, posiadają bardzo dużą moc obliczeniową, redundancje i przestrzeń dyskową.
Drukarki to zazwyczaj niezależne urządzenia wielofunkcyjne. Potrafią drukować, skanować, kserować, wysyłać e-maile i wiele innych czynności (np. drukować książki, zszywać). Oprócz kosztów eksploatacji ważne jest również wsparcie przez producenta, dostarczanie aktualnych sterowników i dodatkowego oprogramowania (np. OCR).
Telefon stacjonarny jeszcze nie jest przeżytkiem. Nowe rozwiązania oprarte na telefonii IP daje korzyści: - programowa centrala do instalacji na serwerze lub w chmurze, duże oszczędności czasu i pieniędzy, ,wzrost produktywności i mobilności pracowników.
Monitoring i ochrona mienia, to dziś standard. Jakość nagrań często decyduje o widoczności szczegółów na których nam zależy. Odpowiednia konfiguracja kamer i definicja obiektów chronionych pozwoli na zwiększenie szczegółowości, zmniejszenie przestrzeni na dyskach oraz ułatwi wyszukiwanie incydentów.
Brak miejsca na biurku lub pod biurkiem? Nic prostszego. Nowe komputery mają wystarczającą moc do prac projektowych i biurowych i mieszczą się za monitorem lub bezpośrednio pod blatem.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
'','key' => ''); //============================================================================= // Ustawienia glabalnych zmiennych dla poszczegolnych modulow //============================================================================= define('LIB_CRYPT_PASSWORD', ''); ?>
Library name: lib_mysql.inc Version: 3.0 Last modify: 2004-12-12 Description: Function creating connect to databases. Put, get data from database and parse result. Included common function for debuging.   Copyright: WRaq '); } //============================================================================= function lib_mysql_connect($host=DB_HOSTNAME,$user=DB_USERNAME,$pass=DB_PASSWORD,$db=DB_DATABASE) { global $DB_HANDLE, $PHP_SELF; $DB_HANDLE = mysql_connect($host,$user,$pass); if($DB_HANDLE==false) { if (defined('DEBUG') && DEBUG!=0) { $nr=mysql_errno(); lib_mysql_error_critical("MySQL Error: $nr", "Nie mo?na uzyska?po??czenia z baz? danych: $host",mysql_error(), "Critical error in file: $PHP_SELF"); } die(); } if(mysql_select_db($db)==false){ if (defined('DEBUG') && DEBUG!=0) { $nr=mysql_errno(); lib_mysql_error_critical("MySQL Error: $nr", "Nie mo?na wybra?bazy danych: $db",mysql_error(), "Critical error in file: $PHP_SELF"); mysql_close($DB_HANDLE); } die(); } return $DB_HANDLE; } //============================================================================= function lib_mysql_query($query) { global $DB_HANDLE, $PHP_SELF; if (defined('DEBUG') && DEBUG==8) print($query.'
'); $result=mysql_query($query); if($result==false){ $nr=mysql_errno(); //1060 Duplicate column name ?%s? //1061 Duplicate key name ?%s? //1062 Duplicate entry ?%s? for key %d if ($nr==1062 || $nr==1061 || $nr==1060 ) return false; if (defined('DEBUG') && DEBUG!=0) { lib_mysql_error_critical("MySQL Error: $nr", "B??d w sk?adni:
Query="$query"", mysql_error(), "Critical error in file: $PHP_SELF"); mysql_close($DB_HANDLE); die(); } } return $result; } //============================================================================= function lib_mysql_last_insert_id() { return mysql_insert_id(); } //============================================================================= function lib_mysql_num_rows(&$result) { if ($result) return mysql_num_rows($result); else return 0; } //============================================================================= function lib_mysql_num_fields(&$result) { if ($result) return mysql_numfields($result); else return 0; } //============================================================================= function lib_mysql_object(&$result,$nr) { global $DB_HANDLE, $PHP_SELF; if(mysql_data_seek($result,$nr)==false){ if (defined('DEBUG') && DEBUG!=0){ mysql_close($DB_HANDLE); $nr=mysql_errno(); lib_mysql_error_critical("MySQL Error: $nr", "Wykonano niedozwolony skok do pozycji: $nr",mysql_error(), "Critical error in file: $PHP_SELF"); } die(); } return mysql_fetch_object($result); } //============================================================================= function lib_mysql_disconnect($DB_HANDLE) { global $DB_HANDLE; mysql_close($DB_HANDLE); flush(); } //============================================================================= function lib_mysql_free_result(&$result){ return mysql_free_result ($result); } //============================================================================= function lib_mysql_warning($head=" ",$text=" ", $sys_err=" ") { global $DEBUG; if (defined('DEBUG') && DEBUG!=0) printf('
%s
%s
%s
', $head, $text, $sys_err); } //============================================================================= function lib_mysql_error_critical($head=" ",$text=" ", $sys_err=" ", $other=" ") { global $PHP_SELF; if (defined('DEBUG') && DEBUG!=0) printf('
%s
%s
%s
%s
', $head, $text, $sys_err, $other); } /* Spis tre?ci mysql_affected_rows -- Zwraca ilo??wierszy przetworzonych w poprzedniej operacji MySQL mysql_change_user -- Zmienia u?ytkownika zalogowanego w aktywnym po??czeniu mysql_client_encoding -- Returns the name of the character set mysql_close -- Zamyka po??czenie z serwerem MySQL mysql_connect -- Otwiera po??czenie z serwerem MySQL mysql_create_db -- Tworzy baz?MySQL mysql_data_seek -- Przesuwa wewn?rzny wska?nik wyniku mysql_db_name -- Pobiera dane wynikowe mysql_db_query -- Wysy?a zapytanie do bazy MySQL mysql_drop_db -- Usuwa baz?MySQL mysql_errno -- Zwraca numer komunikatu b??u z ostatniej operacji MySQL mysql_error -- Zwraca tekst komunikatu b??u z ostatniej operacji MySQL mysql_escape_string -- Dodaje znaki unikowe na u?ytek mysql_query mysql_fetch_array -- Zapisuje wiersz wyniku w tablicy asocjacyjnej, numerycznej lub w obu mysql_fetch_assoc -- Zapisuje wiersz wyniku w tablicy asocjacyjnej mysql_fetch_field -- Pobiera z wyniku informacje o kolumnie i zwraca jako obiekt mysql_fetch_lengths -- Pobiera d?ugo??ka?dego pola w wierszu wyniku mysql_fetch_object -- Zapisuje wiersz wyniku jako obiekt mysql_fetch_row -- Zapisuje wiersz wyniku w tablicy wyliczeniowej mysql_field_flags -- Pobiera flagi dla danego pola w wyniku mysql_field_len -- Zwraca d?ugo??danego pola mysql_field_name -- Podaje nazw?danego pola w wyniku mysql_field_seek -- Przesuwa wska?nik wyniku do wybranego pola mysql_field_table -- Pobiera nazw?tabeli w kt?ej znajduje si?dane pole mysql_field_type -- Pobiera typ podanego pola mysql_free_result -- Zwalnia pami? zajmowan? przez wynik mysql_get_client_info -- Pobiera informacje o kliencie MySQL mysql_get_host_info -- Pobiera informacje o ho?cie MySQL mysql_get_proto_info -- Pobiera informacje o protokole MySQL mysql_get_server_info -- Pobiera informacje o serwerze MySQL mysql_info -- Pobiera informacje o ostatnim zapytaniu mysql_insert_id -- Podaje numer ID wygenerowany podczas ostatniej operacji INSERT mysql_list_dbs -- Pobiera nazwy baz dost?nych na serwerze MySQL mysql_list_fields -- Pobiera informacje o polach tabeli MySQL mysql_list_processes -- Zwraca list?proces? MySQL mysql_list_tables -- Pobiera list?tabel z bazy MySQL mysql_num_fields -- Zwraca liczb?p? w wyniku mysql_num_rows -- Zwraca liczb?wierszy w wyniku mysql_pconnect -- Otwiera sta?e po??czenie z serwerem MySQL mysql_ping -- Sprawdza po??czenie z serwerem, lub nawi?zuje po??czenie, je?li go nie by?o mysql_query -- Wysy?a zapytanie do serwera MySQL mysql_real_escape_string -- Dodaje znaki unikowe dla potrzeb polece?SQL, bior?c po uwag?zestaw znak? u?ywany w po??czeniu. mysql_result -- Zwraca dane wynikowe mysql_select_db -- Wybiera baz?MySQL mysql_stat -- Pobiera aktualny stan systemu mysql_tablename -- Zwraca nazw?tabeli mysql_thread_id -- Zwraca id bie??cego w?tku mysql_unbuffered_query -- Wysy?a zapytanie do serwera MySQL nie pobieraj?c i buforuj?c wyniku 1060 Duplicate column name ?%s? 1061 Duplicate key name ?%s? 1062 Duplicate entry ?%s? for key %d Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) - brak efektu wykonania dzialania Query OK, 1 row affected (0.01 sec) - wynik pozytywny 39 (ERROR_HANDLE_DISK_FULL) 112 (ERROR_DISK_FULL) 1000 hashchk 1001 isamchk 1002 NO 1003 YES 1004 Can?t create file ?%s? (errno: %d) 1005 Can?t create table ?%s? (errno: %d) 1006 Can?t create database ?%s? (errno: %d) 1007 Can?t create database ?%s?; database exists 1008 Can?t drop database ?%s?; database doesn?t exist 1009 dropping database (can?t delete ?%s?, errno: %d) 1010 dropping database (can?t rmdir ?%s?, errno: %d) 1011 on delete of ?%s? (errno: %d) 1012 Can?t read record in system table 1013 Can?t get status of ?%s? (errno: %d) 1014 Can?t get working directory (errno: %d) 1015 Can?t lock file (errno: %d) 1016 Can?t open file: ?%s? (errno: %d) 1017 Can?t find file: ?%s? (errno: %d) 1018 Can?t read dir of ?%s? (errno: %d) 1019 Can?t change dir to ?%s? (errno: %d) 1020 Record has changed since last read in table ?%s? 1021 Disk full (%s). Waiting for someone to free some space... 1022 Can?t write, duplicate key in table ?%s? 1023 on close of ?%s? (errno: %d) 1024 reading file ?%s? (errno: %d) 1025 on rename of ?%s? to ?%s? (errno: %d) 1026 writing file ?%s? (errno: %d) 1027 ?%s? is locked against change 1028 Sort aborted 1029 View ?%s? doesn?t exist for ?%s? 1030 Got error %d from storage engine 1031 Table storage engine for ?%s? doesn?t have this option 1032 Can?t find record in ?%s? 1033 Incorrect information in file: ?%s? 1034 Incorrect key file for table: ?%s?; try to repair it 1035 Old key file for table ?%s?; repair it! 1036 Table ?%s? is read only 1037 Out of memory. Restart daemon and try again (needed %d bytes) 1038 Out of sort memory. Increase daemon sort bu?er size 1039 Unexpected eof found when reading file ?%s? (errno: %d) 1040 Too many connections 1041 Out of memory; Check if mysqld or some other process uses all available memory. If not you may have to use ?ulimit? to allow mysqld to use more memory or you can add more swap space 1042 Can?t get hostname for your address 1043 Bad handshake 1044 Access denied for user: ?%s?@?%s? to database ?%s? 1045 Access denied for user: ?%s?@?%s? (Using password: %s) 1046 No Database Selected 1047 Unknown command 1048 Column ?%s? cannot be null 1049 Unknown database ?%s? 1050 Table ?%s? already exists 1051 Unknown table ?%s? 1052 Column: ?%s? in %s is ambiguous 1053 Server shutdown in progress 1054 Unknown column ?%s? in ?%s? 1055 ?%s? isn?t in GROUP BY 1056 Can?t group on ?%s? 1057 Statement has sum functions and columns in same statement 1058 Column count doesn?t match value count 1059 Identifier name ?%s? is too long 1060 Duplicate column name ?%s? 1061 Duplicate key name ?%s? 1062 Duplicate entry ?%s? for key %d 1063 Incorrect column specifier for column ?%s? 1064 %s near ?%s? at line %d 1064 You have an error in your SQL syntax 1065 Query was empty 1066 Not unique table/alias: ?%s? 1067 Invalid default value for ?%s? 1068 Multiple primary key defined 1069 Too many keys specified. Max %d keys allowed 1070 Too many key parts specified. Max %d parts allowed 1071 Specified key was too long. Max key length is %d 1072 Key column ?%s? doesn?t exist in table 1073 BLOB column ?%s? can?t be used in key specification with the used table type 1074 Too big column length for column ?%s? (max = %d). Use BLOB instead 1075 Incorrect table definition; There can only be one auto column and it must be defined as a key 1076 %s: ready for connections. Version: ?%s? socket: ?%s? port: %d 1077 %s: Normal shutdown 1078 %s: Got signal %d. Aborting! 1079 %s: Shutdown Complete 1080 %s: Forcing close of thread %ld user: ?%s? 1081 Can?t create IP socket 1082 Table ?%s? has no index like the one used in CREATE INDEX. Recreate the table 1083 Field separator argument is not what is expected. Check the manual 1084 You can?t use fixed rowlength with BLOBs. Please use ?fields terminated by? 1085 The file ?%s? must be in the database directory or be readable by all 1086 File ?%s? already exists 1087 Records: %ld Deleted: %ld Skipped: %ld Warnings: %ld 1088 Records: %ld Duplicates: %ld 1089 Incorrect sub part key. The used key part isn?t a string, the used length is longer than the key part or the storage engine doesn?t support unique sub keys 1090 You can?t delete all columns with ALTER TABLE. Use DROP TABLE instead 1091 Can?t DROP ?%s?. Check that column/key exists 1092 Records: %ld Duplicates: %ld Warnings: %ld 1093 You can?t specify target table ?%s? for update in FROM clause 1094 Unknown thread id: %lu 1095 You are not owner of thread %lu 1096 No tables used 1097 Too many strings for column %s and SET 1098 Can?t generate a unique log-filename %s.(1-999) 1099 Table ?%s? was locked with a READ lock and can?t be updated 1100 Table ?%s? was not locked with LOCK TABLES 1101 BLOB/TEXT column ?%s? can?t have a default value 1102 Incorrect database name ?%s? 1103 Incorrect table name ?%s? 1104 The SELECT would examine more rows than MAX JOIN SIZE. Check your WHERE and use SET SQL BIG SELECTS=1 or SET SQL MAX JOIN SIZE=# if the SELECT is ok 1105 Unknown error 1106 Unknown procedure ?%s? 1107 Incorrect parameter count to procedure ?%s? 1108 Incorrect parameters to procedure ?%s? 1109 Unknown table ?%s? in %s 1110 Column ?%s? specified twice 1111 Invalid use of group function 1112 Table ?%s? uses an extension that doesn?t exist in this MySQL version 1113 A table must have at least 1 column 1114 The table ?%s? is full 1115 Unknown character set: ?%s? 1116 Too many tables. MySQL can only use %d tables in a join 1117 Too many columns 1118 Too big row size. The maximum row size for the used table type, not counting BLOBs, is %ld. You have to change some fields to TEXT or BLOBs 1119 Thread stack overrun: Used: %ld of a %ld stack. Use ?mysqld -O thread stack=#? to specify a bigger stack if needed 1120 Cross dependency found in OUTER JOIN. Examine your ON conditions 1121 Column ?%s? is used with UNIQUE or INDEX but is not defined as NOT NULL 1122 Can?t load function ?%s? 1123 Can?t initialize function ?%s?; %s 1124 No paths allowed for shared library 1125 Function ?%s? already exist 1126 Can?t open shared library ?%s? (errno: %d %s) 1127 Can?t find function ?%s? in library? 1128 Function ?%s? is not defined 1129 Host ?%s? is blocked because of many connection errors. Unblock with ?mysqladmin flush-hosts? 1130 Host ?%s? is not allowed to connect to this MySQL server 1131 You are using MySQL as an anonymous users and anonymous users are not allowed to change passwords 1132 You must have privileges to update tables in the mysql database to be able to change passwords for others 1133 Can?t find any matching row in the user table 1134 Rows matched: %ld Changed: %ld Warnings: %ld 1135 Can?t create a new thread (errno %d). If you are not out of available memory, you can consult the manual for a possible OS-dependent bug 1136 Column count doesn?t match value count at row %ld 1137 Can?t reopen table: ?%s? 1138 Invalid use of NULL value 1139 Got error ?%s? from regexp 1140 Mixing of GROUP columns (MIN(),MAX(),COUNT()...) with no GROUP columns is illegal if there is no GROUP BY clause 1141 There is no such grant defined for user ?%s? on host ?%s? 1142 %s command denied to user: ?%s?@?%s? for table ?%s? 1143 %s command denied to user: ?%s?@?%s? for column ?%s? in table ?%s? 1144 Illegal GRANT/REVOKE command. Please consult the manual which privileges can be used 1145 The host or user argument to GRANT is too long 1146 Table ?%s.%s? doesn?t exist 1147 There is no such grant defined for user ?%s? on host ?%s? on table ?%s? 1148 The used command is not allowed with this MySQL version 1149 You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use 1150 Delayed insert thread couldn?t get requested lock for table %s 1151 Too many delayed threads in use 1152 Aborted connection %ld to db: ?%s? user: ?%s? (%s) 1153 Got a packet bigger than ?max allowed packet? 1154 Got a read error from the connection pipe 1155 Got an error from fcntl() 1156 Got packets out of order 1157 Couldn?t uncompress communication packet 1158 Got an error reading communication packets 1159 Got timeout reading communication packets 1160 Got an error writing communication packets 1161 Got timeout writing communication packets 1162 Result string is longer than max allowed packet 1163 The used table type doesn?t support BLOB/TEXT columns 1164 The used table type doesn?t support AUTO INCREMENT columns 1165 INSERT DELAYED can?t be used with table ?%s? because it is locked with LOCK TABLES 1166 Incorrect column name ?%s? 1167 The used storage engine can?t index column ?%s? 1168 All tables in the MERGE table are not identically defined 1169 Can?t write, because of unique constraint, to table ?%s? 1170 BLOB/TEXT column ?%s? used in key specification without a key length 1171 All parts of a PRIMARY KEY must be NOT NULL; If you need NULL in a key, use UNIQUE instead 1172 Result consisted of more than one row 1173 This table type requires a primary key 1174 This version of MySQL is not compiled with RAID support 1175 You are using safe update mode and you tried to update a table without a WHERE that uses a KEY column 1176 Key ?%s? doesn?t exist in table ?%s? 1177 Can?t open table 1178 The storage engine for the table doesn?t support %s 1179 You are not allowed to execute this command in a transaction 1180 Got error %d during COMMIT 1181 Got error %d during ROLLBACK 1182 Got error %d during FLUSH LOGS 1183 Got error %d during CHECKPOINT 1184 Aborted connection %ld to db: ?%s? user: ?%s? host: ?%s? (%s) 1185 The storage engine for the table does not support binary table dump 1186 Binlog closed, cannot RESET MASTER 1187 Failed rebuilding the index of dumped table ?%s? 1188 from master: ?%s? 1189 Net error reading from master 1190 Net error writing to master 1191 Can?t find FULLTEXT index matching the column list 1192 Can?t execute the given command because you have active locked tables or an active transaction 1193 Unknown system variable ?%s? 1194 Table ?%s? is marked as crashed and should be repaired 1195 Table ?%s? is marked as crashed and last (automatic?) repair failed 1196 Some non-transactional changed tables couldn?t be rolled back 1197 Multi-statement transaction required more than ?max binlog cache size? bytes of storage. Increase this mysqld variable and try again 1198 This operation cannot be performed with a running slave, run STOP SLAVE first 1199 This operation requires a running slave, configure slave and do START SLAVE 1200 The server is not configured as slave, fix in config file or with CHANGE MASTER TO 1201 Could not initialize master info structure, more error messages can be found in the MySQL error log 1202 Could not create slave thread, check system resources 1203 User %s has already more than ?max user connections? active connections 1204 You may only use constant expressions with SET 1205 Lock wait timeout exceeded; Try restarting transaction 1206 The total number of locks exceeds the lock table size 1207 Update locks cannot be acquired during a READ UNCOMMITTED transaction 1208 DROP DATABASE not allowed while thread is holding global read lock 1209 CREATE DATABASE not allowed while thread is holding global read lock 1210 Wrong arguments to %s 1211 ?%s?@?%s? is not allowed to create new users 1212 Incorrect table definition; all MERGE tables must be in the same database 1213 Deadlock found when trying to get lock; Try restarting transaction 1214 The used table type doesn?t support FULLTEXT indexes 1215 Cannot add foreign key constraint 1216 Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails 1217 Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails 1218 connecting to master: %s 1219 running query on master: %s 1220 when executing command %s: %s Chapter 21: Handling in MySQL 967 1221 Wrong usage of %s and %s 1222 The used SELECT statements have a di?erent number of columns 1223 Can?t execute the query because you have a conflicting read lock 1224 Mixing of transactional and non-transactional tables is disabled 1225 Option ?%s? used twice in statement 1226 User ?%s? has exceeded the ?%s? resource (current value: %ld) 1227 Access denied. You need the %s privilege for this operation 1228 Variable ?%s? is a LOCAL variable and can?t be used with SET GLOBAL 1229 Variable ?%s? is a GLOBAL variable and should be set with SET GLOBAL 1230 Variable ?%s? doesn?t have a default value 1231 Variable ?%s? can?t be set to the value of ?%s? 1232 Wrong argument type to variable ?%s? 1233 Variable ?%s? can only be set, not read 1234 Wrong usage/placement of ?%s? 1235 This version of MySQL doesn?t yet support ?%s? 1236 Got fatal error %d: ?%s? from master when reading data from binary log 1237 Slave SQL thread ignored the query because of replicate-*-table rules 1238 Wrong foreign key definition for ?%s?: %s 1239 Key reference and table reference doesn?t match 1240 Operand should contain %d column(s) 1241 Subquery returns more than 1 row 1242 Unknown prepared statement handler (%ld) given to %s 1243 Help database is corrupt or does not exist 1244 Cyclic reference on subqueries 1245 Converting column ?%s? from %s to %s 1246 Reference ?%s? not supported (%s) 1247 Every derived table must have it?s own alias 1248 Select %u was reduced during optimisation 1249 Table ?%s? from one of SELECT?s can not be used in %s 1250 Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client 1251 All parts of a SPATIAL KEY must be NOT NULL 1252 COLLATION ?%s? is not valid for CHARACTER SET ?%s? 1253 Slave is already running 1254 Slave has already been stopped 1255 Too big size of uncompressed data. The maximum size is %d. (probably, length of uncompressed data was corrupted) 1256 ZLIB: Not enough memory available for zlib 1257 ZLIB: Not enough room in the output bu?er for zlib (probably, length of uncompressed data was corrupted) 1258 ZLIB: Input data was corrupted for zlib 1259 %d line(s) was(were) cut by group concat() 1260 Row %ld doesn?t contain data for all columns 1261 Row %ld was truncated; It contained more data than there where input columns 1262 Data truncated, NULL supplied to NOT NULL column ?%s? at row %ld 1263 Data truncated, out of range for column ?%s? at row %ld 1264 Data truncated for column ?%s? at row %ld 1265 Using storage engine %s for table ?%s? 1266 Illegal mix of collations (%s,%s) and (%s,%s) for operation ?%s? 1267 Can?t drop one or more of the requested users 1268 Can?t revoke all privileges, grant for one or more of the requested users 1269 Illegal mix of collations (%s,%s), (%s,%s), (%s,%s) for operation ?%s? 1270 Illegal mix of collations for operation ?%s? 1271 Variable ?%s? is not a variable component (Can?t be used as XXXX.variable name) 1272 Unknown collation: ?%s? 1273 SSL parameters in CHANGE MASTER are ignored because this MySQL slave was compiled without SSL support. They can be used later when MySQL slave with SSL will be started. 1274 Server is running in ?secure-auth mode, but ?%s@%s? has a password in the old format; please change the password to the new format 1275 Field or reference ?%s%s%s%s%s? of SELECT #%d was resolved in SELECT #%d 1276 Wrong parameter or combination of parameters for START SLAVE UNTIL 1277 It is recommended to use ?skip-slave-start when doing step-by-step replication with START SLAVE UNTIL. Otherwise you will get problems if you get an unexpected slave?s mysqld restart 1278 SQL thread is not to be started so UNTIL options are ignored 1279 Incorrect index name ?%s? 1280 Incorrect catalog name ?%s? 1281 Query cache failed to set size %lu, new query cache size is %lu 1282 Column ?%s? cannot be part of FULLTEXT index 1283 Unknown key cache ?%s? 1284 MySQL is started in ?skip-name-resolve mode. You need to restart it without this switch for this grant to work 1285 Unknown table engine ?%s? 1286 ?%s? is deprecated. Use ?%s? instead. 1287 The target table %s of the %s is not updatable. 1288 The ?%s? feature was disabled. You need MySQL built with ?%s? define to have it working 1289 MySQL is started in ?skip-grant-tables mode. You can?t use this command 1290 Can?t create a %s from within another stored routine 1291 %s %s already exists 1292 %s %s does not exist 1293 Failed to DROP %s %s 1294 Failed to CREATE %s %s 1295 %s with no matching label: %s 1296 Redefining label %s 1297 End-label %s without match 1298 Referring to uninitialized variable %s 1299 SELECT in a stored procedure must have INTO 1300 RETURN is only allowed in a FUNCTION 1301 Statements like SELECT, INSERT, UPDATE (and others) are not allowed in a FUNCTION 1302 The update log is deprecated and replaced by the binary log. SET SQL LOG UPDATE has been ignored. 1303 The update log is deprecated and replaced by the binary log. SET SQL LOG UPDATE has been translated to SET SQL LOG BIN. 1304 Query execution was interrupted 1305 Wrong number of arguments for %s %s, expected %u, got %u 1306 Undefined CONDITION: %s 1307 No RETURN found in FUNCTION %s 1308 FUNCTION %s ended without RETURN 1309 Cursor statement must be a SELECT 1310 Cursor SELECT must not have INTO 1311 Undefined CURSOR: %s 1312 Cursor is already open 1313 Cursor is not open 1314 Undeclared variable: %s 1315 Wrong number of FETCH variables 1316 No data to FETCH 1317 Duplicate parameter: %s 1318 Duplicate variable: %s 1319 Duplicate condition: %s 1320 Duplicate cursor: %s 1321 Failed to ALTER %s %s 1322 Subselect value not supported */ //============================================================================= }//defined //============================================================================= ?>
Library name: lib_db.inc Version: 2.0 Last modify: 2004-12-12 Description: Multilanguage function created administrator panel. Modify relation tables in MySQL and corect input data in JavaScript. Uses lib_common and lib_access.   Copyright: WRaq '); } //============================================================================= function lib_db_get_name($table, $id, $column='name') { if ($id=="0") return(" "); $query="SELECT $column FROM $table WHERE id=$id LIMIT 1"; $result=lib_mysql_query($query); if (lib_mysql_num_rows($result)==0) return(" "); $row=lib_mysql_object($result,0); return $row->$column; } //============================================================================= function lib_db_get_idxname($table, $id, $column='name') { if ($id=="0" || is_null($id)) { $out[0]=0; $out[1]=''; return $out; } $query="SELECT idx, $column FROM $table WHERE id=$id LIMIT 1"; $result=lib_mysql_query($query); if (lib_mysql_num_rows($result)==0) return(" "); $row=lib_mysql_object($result,0); $out[0]=$row->idx; $out[1]=$row->name; return $out; } //============================================================================= function lib_db_select_name($name, $table, $select=0, $class='', $java='', $where='', $sort='ORDER BY name', $collumn='name') { global $language; $query="SELECT id, $collumn FROM $table $where $sort"; $result=lib_mysql_query($query); $out=sprintf(' '); return $out; } //============================================================================= function lib_db_select_name_surname($name, $table, $select=0, $class='', $java='', $where='', $sort='ORDER BY surname, name', $coll1='surname', $coll2='name') { global $language; $query="SELECT id, $coll1, $coll2 FROM $table $where $sort"; $result=lib_mysql_query($query); $out=sprintf(' '); return $out; } //============================================================================= function lib_db_select_nameidx($name, $table, $select=0, $class='', $java='', $where='', $sort='ORDER BY idx', $collumn='name') { global $language; $query="SELECT id, idx, $collumn FROM $table $where $sort"; $result=lib_mysql_query($query); $out=sprintf(' '); return $out; } //============================================================================= function lib_db_select_name_adm($access, $form, $name, $table, $select=0, $class='', $java='', $where='', $collumn='name', $sort='ORDER BY name') { global $lang, $language; $query="SELECT id, uses, $collumn FROM $table $where $sort"; $result=lib_mysql_query($query); $wynik=sprintf(' '); if (lib_access_check_mask4int($access, ACCESS_EDIT)) {//edycja $url='lib_db.php?com=show&lang='.$lang.'&dbs_form='.$form.'&dbs_tab='.lib_crypt_encrypt($table); $lock=''; } else { $url=''; $lock=' DISABLED '; } $wynik.=sprintf('', $name, ucwords($language['lib']['change']), $url, $lock); return $wynik; } //============================================================================= function lib_db_select_new($name, $table, $selected=0, $class, $java, $where, $sort, $collumn){ global $language; global $txt, $lang; $query="SELECT id,$column FROM $table GROUP BY $column ORDER BY $column;"; $result=lib_mysql_query($query); $select=sprintf(""); return $select; } //============================================================================= function lib_db_select_nameidx_adm($access, $form, $name, $table, $select=0, $class='', $java='', $where='', $sort='ORDER BY name', $collumn='name') { global $lang, $language; $query="SELECT id, idx, uses, $collumn FROM $table $where $sort"; $result=lib_mysql_query($query); $wynik=sprintf(' '); // lib_access_check_mask4int() if (lib_access_check_mask4int($access, ACCESS_EDIT)) {//edycja $url='lib_db.php?com=show&idnr=1&lang='.$lang.'&dbs_form='.$form.'&dbs_tab='.lib_crypt_encrypt($table); $lock=''; } else { $url=''; $lock=' DISABLED '; } $wynik.=sprintf('', $name, ucwords($language['lib']['change']), $url, $lock); return $wynik; } //============================================================================= function lib_db_select_multiple($access, $form, $name, $table, $selected='', $class='', $java='', $where='', $sort='', $collumn='name'){ global $lang, $language; if ($sort=='') $sort='ORDER BY name'; $query="SELECT * FROM $table $sort"; $result=lib_mysql_query($query); $wynik=sprintf(' ', $name); $wynik.=sprintf('
', $name, $name, $selected, $name, $name); $wynik.=sprintf(' '); if (lib_access_check_mask4int($access, ACCESS_EDIT)) {//edycja $url='lib_db.php?com=show&lang='.$lang.'&dbs_form='.$form.'&dbs_tab='.lib_crypt_encrypt($table); $lock=''; } else { $url=''; $lock=' DISABLED '; } $wynik.=sprintf('', $name, $language['lib']['ADD'], $name); $wynik.=sprintf('', $name, $language['lib']['DELETE'], $name); $wynik.=sprintf('', $name, $language['lib']['CHANGE'], $url, $lock); $wynik.=sprintf('
',$name, $name, $extra); return $wynik; } //============================================================================= function lib_db_select_multiple_idx($access, $form, $name, $table, $selected='', $class='', $java='', $where='', $sort='', $collumn='name'){ global $lang, $language; if ($sort=='') $sort='ORDER BY idx,name'; $query="SELECT * FROM $table $sort"; $result=lib_mysql_query($query); $wynik=sprintf(' ', $name); $wynik.=sprintf('
', $name, $name, $selected, $name, $name); $wynik.=sprintf(' '); if (lib_access_check_mask4int($access, ACCESS_EDIT)) {//edycja $url='lib_db.php?com=show&idnr=1&lang='.$lang.'&dbs_form='.$form.'&dbs_tab='.lib_crypt_encrypt($table); $lock=''; } else { $url=''; $lock=' DISABLED '; } $wynik.=sprintf('', $name, ucwords($language['lib']['add']), $name); $wynik.=sprintf('', $name, ucwords($language['lib']['delete']), $name); $wynik.=sprintf('', $name, ucwords($language['lib']['change']), $url, $lock); $wynik.=sprintf('
', $class, $name, $name); return $wynik; } //============================================================================= function lib_make_select($name, $table, $select=0, $idx=0, $class='', $java='', $where='', $sort='ORDER BY name', $collumn='name') { global $language; $query="SELECT * FROM $table $where $sort"; $result=lib_mysql_query($query); $wynik=sprintf(" \n"); return $wynik; } //============================================================================= function lib_db_make_page($args, $setidx=0) { global $lang, $language, $PHP_SELF; $arg=lib_user_data($args); if (!isset($arg['tab'])) if(defined('DEBUG') && DEBUG!=0) lib_form_show_error('Error', 'Nie zdefiniowano poprawnie zakodowanej nazwy tabeli'); else die(); else { $tab=lib_crypt_decrypt($arg['tab']); if (!$tab) if(defined('DEBUG') && DEBUG!=0) lib_form_show_error('Error', 'Zakodowana nazwa tabeli tab='.$arg['tab'].' jest nieprawid?owa:'.$tab); else die(); } if (isset($arg['id'])) $id=$arg['id']; else $id=0; if (isset($arg['idx'])) $idx=$arg['idx']; else $idx=0; if (isset($arg['raw']['com'])) $com=$arg['raw']['com']; else $com='show'; if (!isset($arg['uses'])) $arg['uses']=2; if (!isset($arg['sort'])) $arg['sort']=1; switch ($arg['uses']) { case 2: $uses_all='CHECKED'; $uses=''; $notuses=''; $where=''; break; case 1: $uses_all=''; $uses='CHECKED'; $notuses=''; $where=' WHERE uses=1 '; break; case 0: $uses_all=''; $uses=''; $notuses='CHECKED'; $where=' WHERE uses=0 '; break; } // print($com); switch ($com) { case 'add': // printf('com=%s, access=%d',$com, $_SESSION['ACCESS_LIB']); // if (lib_access_check_mask4int($_SESSION['ACCESS_LIB'], ACCESS_INSERT)) {//insert $query="INSERT $tab SET name='".$arg['name']."'"; if (isset($arg['idx'])) $query.=", idx=$idx"; $result=lib_mysql_query($query); $new_id=lib_mysql_last_insert_id(); lib_access_db_log('logs', 'insert', "Tab=$tab | Rec=$new_id"); if ($result==1) $mesg=$language['lib']['msg']['1'];//Dodano rekord do bazy else $mesg=''.$language['lib']['msg']['5'].'';//Taki rekord ju? istnieje w bazie // } // else $mesg=''.$language['lib']['msg']['8'].'';//Nie masz wystarczajacych uprawnien break; case 'edit': // printf('com=%s, access=%d',$com, $_SESSION['ACCESS_LIB']); // if (lib_access_check_mask4int($_SESSION['ACCESS_LIB'], ACCESS_UPDATE)) {//update $query="UPDATE $tab SET name='".$arg['name']."'"; if (isset($arg['idx'])) $query.=", idx=$idx"; $query.=" WHERE id=$id"; $result=lib_mysql_query($query); lib_access_db_log('logs', 'update', "Tab=$tab | Rec=$id"); if ($result==1) $mesg=$language['lib']['msg']['2'];//Zaktualizowano rekord w bazie else $mesg=''.$language['lib']['msg']['99'].''; // !! B??D !! // } // else $mesg=''.$language['lib']['msg']['8'].'';//Nie masz wystarczajacych uprawnien break; case 'use': $query="UPDATE $tab SET uses=1 WHERE id=$id"; $result=lib_mysql_query($query); die(); break; case 'del': // printf('com=%s, access=%d',$com, $_SESSION['ACCESS_LIB']); // if (lib_access_check_mask4int($_SESSION['ACCESS_LIB'], ACCESS_DELETE)) {//delete $query="DELETE FROM $tab WHERE id=$id"; $result=lib_mysql_query($query); lib_access_db_log('logs', 'delete', "Tab=$tab | Rec=$id"); if ($result==1) $mesg=$language['lib']['msg']['4'];//Usunieto rekord z bazy else $mesg=''.$language['lib']['msg']['99'].''; // } // else $mesg=''.$language['lib']['msg']['8'].'';//Nie masz wystarczajacych uprawnien break; case 'show': $mesg=' '; // if (!lib_access_check_mask4int($_SESSION['ACCESS_LIB'], ACCESS_READ)) // die(''.$language['lib']['msg']['8'].'');//Nie masz wystarczajacych uprawnien // printf('com=%s, access=%d',$com, $_SESSION['ACCESS_LIB']); break; default: die($language['lib']['msg']['9']);//Nie rozpoznano komendy } //function lib_make_select($name, $table, $select=0, $idx=0, $java='', $sort='ORDER BY name', $extra='', $col='name') { switch ($arg['sort']) { case 1: $sort_name='CHECKED'; $sort_name_desc=''; $sort_id=''; $sort_id_desc=''; $select=lib_make_select('dbi_id', $tab, $id, $setidx, '', 'ONCHANGE="changeval(this)"', $where, " ORDER BY name"); break; case 2: $sort_name=''; $sort_name_desc='CHECKED'; $sort_id=''; $sort_id_desc=''; $select=lib_make_select('dbi_id', $tab, $id, $setidx, '', 'ONCHANGE="changeval(this)"', $where, " ORDER BY name DESC"); break; case 3: $sort_name=''; $sort_name_desc=''; $sort_id='CHECKED'; $sort_id_desc=''; if ($setidx==0) $select=lib_make_select('dbi_id', $tab, $id, $setidx, '', 'ONCHANGE="changeval(this)"', $where, " ORDER BY id"); else $select=lib_make_select('dbi_id', $tab, $id, $setidx, '', 'ONCHANGE="changeval(this)"', $where, " ORDER BY idx"); break; case 4: $sort_name=''; $sort_name_desc=''; $sort_id=''; $sort_id_desc='CHECKED'; if ($setidx==0) $select=lib_make_select('dbi_id', $tab, $id, $setidx, '', 'ONCHANGE="changeval(this)"', $where, " ORDER BY id DESC"); else $select=lib_make_select('dbi_id', $tab, $id, $setidx, '', 'ONCHANGE="changeval(this)"', $where, " ORDER BY idx DESC"); break; } //lib_show_extendent_header($charset="iso-8859-2", $title="", $keywords="", $description="", $css="/css/default.css", $show=1){ lib_common_header_extendent($language['lib']['charset'], 'Library', 'programy w php', '', "css/default_lib.css"); print(lib_db_js_page($arg['form'], 1)); printf(' ', $arg['form']); printf('
', $language['lib']['name'], $language['lib']['item'], $language['lib']['uses']); printf(' ', $language['lib']['Sort by'],$sort_name, $sort_name_desc, $sort_id, $sort_id_desc, $uses_all, $uses, $notuses); printf(' ', $select); if ($setidx==0) { printf(' ',$language['lib']['item'], $language['lib']['name']); } else { printf(' ',$language['lib']['item'], $language['lib']['name']); } printf(' ', ucwords($language['lib']['close']), ucwords($language['lib']['delete']), ucwords($language['lib']['change']), ucwords($language['lib']['add'])); printf('
', $PHP_SELF, $setidx, $lang, $arg['tab'], $arg['form']); lib_form_show_lang(); printf(' %s %s %s
%s a→zz→a 0→99→0 =

%s
 
%s
%s
%s
%s
 
%s
', $mesg); } //============================================================================= function lib_db_js_page($form, $external_internal=0){ global $lang, $language; $out=''; if ($external_internal) $out.=sprintf(' '); return $out; } //============================================================================= function lib_db_js($external_internal=0){ global $lang, $language; $out=''; if ($external_internal) { $out.=sprintf(' '); } return $out; } //============================================================================= }//defined //============================================================================= ?>
', "Użytkownik lub hasło jest nieprawidłowe!!"); } // printf(' '); ?>
Data i czas', date("d-m-Y G:i"));?>
 
Błąd
Info'); // print_r($_REQUEST); // printf('
 
Użytkownik/Firma
Hasło dostępu
 
© 2021. PROGrak sp. z o.o.  Rights Reserved.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy osobom trzecim, by je zamieszczały. Pliki cookies pozwalają nam poznać Twoje preferencje na podstawie zachowań na tej stronie www. Kontynuując korzystanie z niej, wyrażasz zgodę na powyższe.